0 votes
Who was Blake Shelton's first wife?

1 Answer

0 votes
Kaynette Williams
...